ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την ΝΕΛΕ ΚΕΚ   
Τρίτη, 15 Νοέμβριος 2016 07:43

Το Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε Αχαΐας, στα πλαίσια υλοποίησης, ως επικεφαλής εταίρος του έργου “IRIS-Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents- Καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό βάσης και την αντιμετώπιση των διακρίσεων, του ρατσισμού και των περιστατικών βίας” με κωδικό αριθμό 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP, πρόκειται να αναθέσει με σύμβαση ανάθεσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή (auditor) τη δράση:

 • Σύνταξη της Έκθεσης των Οικονομικών Πεπραγμένων του Έργου που συνοδεύει την Τελική Οικονομική Έκθεση (Final Financial Report)

συνολικού προϋπολογισμού έως 4.900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Έχοντας υπόψη:

 1. 1. Την υπ' αριθμ. 28/2015 Απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος περί έγκρισης και αποδοχής υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «IRIS-Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents - Καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό βάσης και την αντιμετώπιση των διακρίσεων, του ρατσισμού και των περιστατικών βίας» από το Περιφερειακό Κ.Ε.Κ. ΔΒΜ Π.Ε. Αχαΐας, καθώς και αναγκαιότητας διενέργειας δαπανών για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του έργου.
 2. 2. Tο υπ’ αριθμ. EACEA/A6/LDF/tm(2014)/5-12-2014 έγγραφο του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Τομέας Νεολαίας και Αθλητισμού) έγκρισης της πρότασης του Περιφερειακού ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε Αχαΐας για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο “IRIS-Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents- Καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό βάσης και την αντιμετώπιση των διακρίσεων, του ρατσισμού και των περιστατικών βίας” και κωδικό αριθμό 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP.
 3. 3. Την υπ’ αρ. 2014-3140/011-001 υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ του επικεφαλής εταίρου (Περιφερειακό Κ.Ε.Κ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Αχαΐας-Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας) του έργου «“IRIS-Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents» και του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Τομέας Νεολαίας και Αθλητισμού).
 4. 4. Το τεχνικό δελτίο, την κατανομή του προϋπολογισμού του έργου IRIS και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του όπως ισχύουν σήμερα.
 5. 5. To Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ.150Α’) με το οποίο κυρώθηκε «Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
 6. 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α’/16.3.2007) με το οποίο προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
 7. 7. Την υπ΄αριθμ. 343/2016 Απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος περί έγκρισης αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) με σκοπό την σύνταξη Έκθεσης των Οικονομικών Πεπραγμένων του Έργου "IRIS- Innovative learning Resources to foster equal participation in grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents- Καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό βάσης και την αντιμετώπιση των διακρίσεων, του ρατσισμού και των περιστατικών βίας, κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης ενδιαφέροντος, συλλογής προσφορών και ανάδειξης της οικονομικότερης προσφοράς, δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.900,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε Αχαΐας, στα πλαίσια υλοποίησης, ως επικεφαλής εταίρος του έργου “IRIS-Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents- Καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό βάσης και την αντιμετώπιση των διακρίσεων, του ρατσισμού και των περιστατικών βίας” με κωδικό αριθμό 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP,

πρόκειται να αναθέσει με σύμβαση ανάθεσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή (auditor) τη δράση:

 

 • Σύνταξη της Έκθεσης των Οικονομικών Πεπραγμένων του Έργου που συνοδεύει την Τελική Οικονομική Έκθεση (Final Financial Report)

 

συνολικού προϋπολογισμού έως 4.900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

 

Κάθε ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μπορεί να υποβάλλει προσφορά συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά αναφέρονται στην Παράγραφο Α της παρούσας πρόσκλησης.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ IRIS

Το Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε Αχαΐας, συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος στη διεπιστημονική σύμπραξη του έργου IRIS Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents- Καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό βάσης και την αντιμετώπιση των διακρίσεων, του ρατσισμού και των περιστατικών βίας, το οποίο εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+/ Συμπράξεις Συνεργασίας στον τομέα του Αθλητισμού και χρηματοδοτείται 80% με κοινοτική συνδρομή και 20% ιδία συμμετοχή.

Το έργο IRIS αποσκοπεί να αναδείξει τα οφέλη του συλλογικού παιχνιδιού, δίνοντας σε όλα τα παιδιά και τους νέους ίσες ευκαιρίες, να τονίσει τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του αθλητισμού και να συνεισφέρει στη δημιουργία ενός ασφαλούς & χαρούμενου περιβάλλοντος για τα παιδιά μέσω εκσυγχρονισμού της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας.

Έχει στόχο να δημιουργήσει καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις και να στηρίξει την πρόληψη φαινομένων ρατσισμού, διακρίσεων και βίας στον αθλητισμό και δη στον αθλητισμό βάσης για αυτό απευθύνεται πρωτίστως σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής/προπονητές (και τους μαθητές τους) και ευρύτερα σε διευθύνσεις εκπαίδευσης, τοπικές/περιφερειακές αρχές, αθλητικά σωματεία και οργανώσεις νέων.

Συγκεκριμένα επιθυμεί να εκπαιδεύσει καθηγητές, προπονητές και άλλους τελικούς χρήστες στον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων διακρίσεων, ρατσισμού και βίας, να τους προσεγγίσει με νέες διαδραστικές διδακτικές μεθοδολογίες (μαθησιακούς πόρους και εργαλεία) που θα αυξήσουν τις ικανότητές τους για πρόληψη και χειρισμό του φαινομένου, να τους παρέχει εργαλεία που θα ενσωματώσουν στις καθημερινές αθλητικές δραστηριότητες και τέλος να ευαισθητοποιήσει τους παράγοντες χάραξης πολιτικής για την ενσωμάτωση καλών πρακτικών σε θεματικά σχετιζόμενες εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές πρωτοβουλίες.

Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες και το Εταιρικό Σχήμα του έργου αποτελείται από τους κάτωθι φορείς και οργανισμούς:

1.         Περιφερειακό ΚΕΚ ΔΒΜ ΠΔΕ –Επικεφαλής Εταίρος

2.         Πανεπιστήμιο του Shumen (Βουλγαρία)

3.         Πανεπιστήμιο Jyväskylä (Φινλανδία)

4.         Oltalom Αθλητική Ένωση (Ουγγαρία)

5.         Πανεπιστήμιο Santiago de Compostela (Ισπανία)

6.         Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλουν αίτηση, οικονομική προσφορά καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά αναφέρονται στην Παράγραφο Α της παρούσας πρόσκλησης.

Η  κατάθεση των δικαιολογητικών και των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Κτίριο του:

Περιφερειακού Κ.Ε.Κ. Δ.Β.Μ. Π.Ε. Αχαΐας, Αυτoκράτορος Θεοδοσίου 2-10, 26333 Πάτρα,

Τηλ: 2610 330273-330252

έως την 18η /11/2016 και Ώρα: 12.00 π.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Πληροφορίες για την πρόσκληση θα παρέχονται από το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ. Δ.Β.Μ. Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας στη Πάτρα (Μπουχάγιερ Βικεντία, τηλ. 2610- 330.252,  Δέσποινα Καρασούλου, τηλ. 2613 613 163) κάθε εργάσιμη ημέρα από 8.30 π.μ. – 14.30 μ.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: Πέντε (5) εργάσιμες ηµέρες από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο του ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Αχαΐας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

 

Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:

 

Σκοπός του προς ανάθεση Έργου είναι η σύνταξη της Έκθεσης των Οικονομικών Πεπραγμένων του Έργου που συνοδεύει την Τελική Οικονομική Έκθεση (Final Financial Report).

Ο σκοπός της έκθεσης είναι να παράσχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια εύλογη βεβαιότητα ότι:

 • Όλες οι δαπάνες που δηλώνονται (όλων των Εταίρων) καθώς και όλες οι αποδείξεις (συμπεριλαμβανομένων και άλλων πηγών χρηματοδότησης) στην τελική οικονομική έκθεση δικαιολογούνται από τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα,
 • Όλες οι δαπάνες (όλων των Εταίρων)  υλοποιήθηκαν εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του έργου σύμφωνα με το άρθρο I.2 και άρθρο 2 της υπ΄αριθμ. 2014-3140/011-001 σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Αχαΐας. Για έξοδα που υλοποιήθηκαν εκτός της περιόδου επιλεξιμότητας θα ακολουθηθούν όλες οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 • Οι δαπάνες (όλων των Εταίρων) σε νόμισμα εκτός του ευρώ έχουν μετατραπεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 2014-3140/011-001 σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος- Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Αχαΐας.
 • Οι εταίροι έχουν συμμορφωθεί με τους κανόνες λογιστικής και αρχειοθέτησης σύμφωνα με τα άρθρα II.19, II.20 και II.27.2 της σύµβασης/ Γενικοί όροι Νο 19, 20 και 27,2 της απόφασης επιδότησης,

Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής (auditor) πρέπει να εξασφαλίζει ότι το έργο που έχει αναλάβει, θα είναι:
- Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών (ISRS) 4400 Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση
όπως ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο Διασφάλισης Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων
(IAASB) of IFAC.
- Σε συμμόρφωση με τον κώδικα δεοντολογίας των επαγγελματιών λογιστών που έχει εκδώσει το
Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Λογιστών (IESBA) of IFAC. Αν και το Διεθνές Πρότυπο ISRS 4400 δεν προβλέπει την ανεξαρτησία ως προϋπόθεση για τις υπό Σύμβαση Διαδικασίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι ο ελεγκτής πρέπει να συμμορφούται με τις
Απαιτήσεις ανεξαρτησίας του Κώδικα δεοντολογίας των επαγγελματιών λογιστών.

Χρονική Διάρκεια σύμβασης

Η χρονική διάρκεια σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την ημερομηνία παράδοσης της Έκθεσης των Οικονομικών Πεπραγμένων του Έργου και όχι αργότερα από 15 Φεβρουαρίου 2017.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, με αντικείμενο δραστηριότητας την προμήθεια σχετικών με το αντικείμενο του Έργου υπηρεσιών, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και καλύπτουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής.

 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο προσφέρων φυσικό ή νομικό πρόσωπο να διαθέτει ο ίδιος ή η ομάδα του τα εξής:

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένου από το αρμόδιο όργανο, στην Λογιστική ή στα Οικονομικά.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη από σχετικό τίτλο (Επίπεδο C2).
 • Ικανότητα χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για τη σύνταξη και την υποβολή των αξιολογήσεων.
 • Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής (auditor) πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τον Εργοδότη
  ·  Ο  Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής (auditor) πρέπει να έχει τα προσόντα για τη διενέργεια ελέγχου λογιστικών εγγράφων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
 • Επαγγελματική εμπειρία: τουλάχιστον τρία έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε ένα
  από αυτούς τους τομείς: λογιστική, οικονομικά, φορολογία και ελέγχους

 

Η εμπειρία μπορεί να προέλθει και από εξωτερικό συνεργάτη ή υπεργολάβο του υποψηφίου αναδόχου, ως δάνεια εμπειρία, με προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του εξωτερικού συνεργάτη ή υπεργολάβου, με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσφέρει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Κατά την επιλογή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή (auditor) ο Εργοδότης πρέπει διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του Ελεγκτή και του Εργοδότη.

 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με τη προσφορά τους, τα εξής:

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:

 

α. Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχουν

β. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς:

v  δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π. Διατάγματος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με τη άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

v  δεν τελούν σε πτώχευση επίσης, δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους (εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας & επικουρικής), είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο, δεν τελούν υπό εκκαθάριση του Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή από άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της συγκεκριμένης πρόσκλησης, η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, τα στοιχεία που αναφέρονται στους Φακέλους Δικαιολογητικών Συμμετοχής είναι αληθή.

 

 

3. Νομιμοποιητικά έγγραφα του προσφέροντος.

 • Για τα νομικά πρόσωπα, προσκόμιση του πιο πρόσφατου καταστατικού και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού, που να αποδεικνύει τη νόμιμη σύστασή του (επικυρωμένο αντίγραφο).
 • Για τα φυσικά πρόσωπα, βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Αρχή

(ΔΟΥ).

 • Πάσης φύσεως δικαιολογητικά και έγγραφα που τεκμηριώνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής

 

 1. 4. Οικονομική Προσφορά

Η οικονομική προσφορά θα αφορά τις παραπάνω περιγραφόμενες δράσεις.

 

Η μη υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου.

 

 

Β. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 

Τρόπος υποβολής προσφορών, προϋπολογισμός και ημερομηνία παραλαβής

Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός για το σύνολο των ενεργειών και υπηρεσιών ανέρχεται σε 4.900,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Οι προσφορές κατατίθενται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που θα φέρει τα στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου και του παρόντος διαγωνισμού και θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, όλα όσα καθορίζονται στη παρούσα πρόσκληση.

 

Ο γενικός αυτός κύριος φάκελος, περιέχει μια (1) αίτηση συμμετοχής και δυο (2) επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:

 

 1. 1. «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», που περιέχει όλα τα έγγραφα που προσδιορίζονται στη προηγούμενη παράγραφο Α

 

 1. 2. «Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς», σύμφωνα με τους παρακάτω όρους :

Τιμή προσφοράς εκφρασμένη σε Ευρώ (€) ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., για παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη πρόσκληση. Για τη σύγκριση των προσφορών θα συγκρίνεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η προμήθεια των υπηρεσιών προϋπολογίζεται μέχρι του ποσού των 4.900,00  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

-              Όλα τα έγραφα και όλα τα στοιχεία της προσφοράς πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.

-              Πιστοποιητικά σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από νόμιμη μετάφραση στην Ελληνική. Σε περίπτωση διαφωνίας στη μετάφραση, θα επικρατεί η ελληνική διατύπωση.

-              Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

-              Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ανά ζητούμενη υπηρεσία και είδος.

-              Διευκρινήσεις που ζητούνται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται, από το αρμόδιο τμήμα.

-              Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στο σύνολο της προμήθειας των υπηρεσιών.

-              Οι τιμές είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

 

 

Γ.  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες υπολογιζόμενες από την επομένη της τελευταίας ημέρας κατάθεσης  προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

 

Δ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και παραλαβής των παραδοτέων του έργου με την παρακάτω διαδικασία:

 1. Πρώτα αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, και στη συνέχεια ο φάκελος των δικαιολογητικών. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται από την επιτροπή ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς.
 2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

 

 

ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για την επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της κάθε προσφοράς, με βάση τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οικονομικά στοιχεία που θα υποβάλλουν οι νόμιμα συμμετέχοντες και σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.

Οι φάσεις της αξιολόγησης των προσφορών είναι η ακόλουθη:

 • Τυπική απόρριψη των προσφορών που δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις της πρόσκλησης.
 • Αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών, όσων προσφορών έγιναν δεκτές στην προηγούμενη φάση.
 • Τελική αξιολόγηση με βάση την οικονομική προσφορά.
 • Σε περίπτωση ισόποσης οικονομικής προσφοράς θα πραγματοποιηθεί κλήρωση παρουσία των υποψηφίων αναδόχων.

 

 

Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, το αρμόδιο τμήμα της Π.Δ.Ε  θα υποβάλει όλα τα στοιχεία, στην Οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την κατακύρωση του αποτελέσματος και την ανάθεση εκτέλεσης του έργου.

Η κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος εναπόκειται στη κρίση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας δεν έχει καμία ευθύνη αποζημίωσης έναντι όσων θα λάβουν μέρος, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καρποφορήσει.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει προσφορά, εφόσον τούτο κρίνεται επισφαλές για την Περιφέρεια.

Μετά την Κατακύρωση αποστέλλεται στον ανάδοχο σχετική ανακοίνωση, στην οποία επισυνάπτεται σχέδιο Σύμβασης. Μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης.

 

O

Νόμιμος Εκπρόσωπος του

Περιφερειακού ΚΕΚ Δ.Β.Μ Π.Ε Αχαϊας

 

 

Γρηγόρης Αλεξόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας

 

 

 

Attachments:
FileΠεριγραφήFile size
Download this file (ΨΒ2Θ7Λ6-ΦΔΚ.pdf)Κείμενο Πρόσκλησης 690 Kb