Home Ανακοινώσεις Προκυρήξεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την ΝΕΛΕ ΚΕΚ   
Δευτέρα, 20 Απρίλιος 2015 16:58

Το Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε Αχαΐας, στα πλαίσια υλοποίησης, ως επικεφαλής εταίρος του έργου “IRIS-Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents- Καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό βάσης και την αντιμετώπιση των διακρίσεων, του ρατσισμού και των περιστατικών βίας” με κωδικό αριθμό 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP, πρόκειται να αναθέσει με σύμβαση ανάθεσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) με εμπειρία στην υλοποίηση μία σειράς ενεργειών για την αποτελεσματική διάχυση και προώθηση του έργου και των δράσεών του.

 

 

Για την αποτελεσματικότερη διάδοση και προβολή των δράσεων του έργου αλλά και την εφαρμογή  ολοκληρωμένης  επικοινωνιακής  στρατηγικής,  απαιτείται,  ως  κύριο  συστατικό  αύξησης  της  αναγνωσιμότητας  του  έργου  στο  ευρύ  κοινό,  η

Α:            Δημιουργία ‘εταιρικής  ταυτότητάς’  του  έργου (Λογότυπο του έργου/ Σλόγκαν/σχεδιαστικά πρότυπα ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια, e-newsletters, Δελτία Τύπου, Προσκλήσεις σε Εκδηλώσεις, Παρουσίαση Powerpoint, moto κλπ)  (Δράση 5.1). Συγκεκριμένα:

Α1. το σχεδιασμό και δημιουργία:

  • Έγχρωμου  Λογότυπου (Logo)

που θα χρησιμοποιείται σε όλα τα έγραφα εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας, και εργαλεία δημοσιότη-τας. Θα αποτελεί ψηφιακό αρχείο  σχεδιασμένο σε  vector graphics μορφή.

  • Προωθητικού μηνύματος (Slogan) που θα συνοδεύει το λογότυπο και θα εμφανίζεται σε ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό ενημέρωσης και επικοι-νωνίας. Θα είναι διαθέσιμο σε δυο γλώσσες,  Ελληνικά‐Αγγλικά και  θα  αποτελεί  ένα  σύντομο,  ελκυστικό  και  πρωτότυπο μήνυμα που να περικλείει τη φιλοσοφία του έργου.
  • Πρότυπων εντύπων Word & PowerPoint Presentation (Document Layout) για χρήση από  το εταιρικό σχήμα στις διάφορες ενέργειες και δράσεις του. Ηλεκτρονικές μορφές σχεδίου και προτύπου  4χρωμία.
  • Πρότυπου  εντύπου  ενημερωτικού  δελτίου  Α4 (Newsletter), 4χρωμο,  για  χρήση  από  το  εταιρικό  σχήμα  στις  ενέργειες  δημοσιότητας  και  διάχυσης.  Διαθέσιμο  σε  ηλεκτρονική  μορφή με ειδικό προσχέδιο για την εισαγωγή κειμένων, άρθρων, εικόνων, τίτλων κ.α

 

Α2.  Σχεδιασμός και εκτύπωση δύο (2) roll-ups και δύο (2) Banners στα Αγγλικά και Ελληνικά που θα φέρουν τα διακριτικά του έργου και του προγράμματος καθώς και δημιουργικά γραφικά. Προτεινόμενη διάσταση των roll-ups, 200cm*80cm, με μουσαμά 350 γρ 4χρωμία, μονής όψης με την αντίστοιχη βάση τοποθέτησης από αλουμίνιο και τσάντα μεταφοράς. H διάσταση των Banners θα αποφασισθεί από το εταιρικό σχήμα κατόπιν πρότασης του αναδόχου (επιλογή από 3 προτάσεις). Το δημιουργικό θα είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή (pdf, jpeg, και σε σχεδιαστικό αρχείο για corel ή  photoshop).

Α3. Σχεδιασμός και εκτύπωση 50 αφισών σε διάσταση 70*100 cm, σε 4χρωμία, ιλλουστρασιόν 150 γρ. Διαθέσιμη και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο σχεδιαστικό και pdf). Θα φέρει όλα τα διακριτικά του έργου και προγράμματος καθώς και μοντέρνα γραφικά ή εικόνες royalty-free

Α4. Σχεδιασμός και εκτύπωση 500 έντυπων ενημερωτικών φυλλαδίων του έργου τα οποία θα πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές:

Σχεδίαση Έντυπου (έγχρωμο)  για  τη  διάχυση  του  έργου  με  πληροφορίες  για  τους  στόχους και τις δράσεις, τους εταίρους και λοιπά χρήσιμα στοιχεία, σε διάσταση που θα αποφασισθεί από το εταιρικό σχήμα κατόπιν πρότασης του αναδόχου (επιλογή από 3 προτάσεις), με σελιδοποίηση για Ελληνικό και Αγγλικό κείμενο,  και εκτύπωση 350 τεμαχίων στα Ελληνικά και 150 τεμαχίων στην Αγγλική Γλώσσα. Το δημιουργικό θα είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή (σχεδιαστικό αρχείο ανοιχτό για επεξεργασία καθώς και σε pdf) για χρήση από την Αναθέτουσα Αρχή.  Εκτύπωση σε χαρτί 170 γρ., velvet,  α+β  όψη  εκτύπωσης.

Β.            Οργάνωση τοπικών εκδηλώσεων για την αύξηση της ευαισθητοποίησης της κοινότητας, Σχεδιασμό και παραγωγή προωθητικού υλικού, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης της διάδοσης των αποτελεσμάτων και μηνυμάτων του έργου  (Δράση 5.3)

συνολικού προϋπολογισμού έως 18.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Όλα τα παραδοτέα που εμπεριέχουν σχεδιασμό ή/και εκτύπωση υποχρεωτικά θα φέρουν συγκεκριμένα διακριτικά του έργου IRIS αλλά και του προγράμματος συγχρηματοδότησης τηρώντας τους κανόνες δημοσιότητας, ενώ το δημιουργικό και τα γραφικά στοιχεία του προωθητικού υλικού (εκδηλώσεων και ενημερωτικού) θα επιλέγονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανάμεσα από σχεδιαστικές προτάσεις του αναδόχου (π.χ. 3 σχεδιαστικές εκδοχές). Το δημιουργικό-σχεδιαστικό μέρος των παραδοτέων θα πρέπει να στοχεύει στο να κάνει το υλικό ελκυστικό για το κοινό με τη χρήση  royalty- free εικονογραφήσεων, γραφικών κ.α.

Τα παραδοτέα σε ψηφιακή μορφή θα είναι διαθέσιμα στην Αναθέτουσα Αρχή αμέσως μετά την επιλογή της τελικής εκδοχής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι, (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη με τα  απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην ενότητα Δικαίωμα Συμμετοχής.

Η  κατάθεση των δικαιολογητικών και των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Κτίριο του:

Περιφερειακού Κ.Ε.Κ. Δ.Β.Μ. Π.Ε. Αχαΐας, Αυτoκράτορος Θεοδοσίου 2-10, 26333 Πάτρα,

Τηλ: 2610 330273-330252

έως την 23/4/2015 και Ώρα: 11.00 π.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Πληροφορίες για την πρόσκληση θα παρέχονται από το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ.Ε.Κ. Δ.Β.Μ. Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας στη Πάτρα (Γιώτης Κωνσταντίνος, τηλ. 2610- 330.252,  Δέσποινα Καρασούλου, τηλ. 2613 613 163) κάθε εργάσιμη ημέρα από 8.30 π.μ. – 14.30 μ.μ.

Προθεσμία Υποβολής προσφορών: Τέσσερις (4) εργάσιμες ηµέρες από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο του ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Αχαΐας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο της ανακοίνωσης

Attachments:
FileΠεριγραφήFile size
Download this file (IRIS- Πρόσκληση ενδιαφέροντος-  3.pdf)IRIS- Πρόσκληση ενδιαφέροντος- 3.pdfΠλήρες κείμενο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1188 Kb
 

Τελευταία Νέα

Δημοφιλέστερα

Επικοινωνία

Δ/νση: Αυτοκράτορος Θεοδώσου 16,Τ.Κ. 2633, Τερψη, Πάτρα

Τηλ: 2610 330252 - 2610330273 2610330273

E-mail: nelekek-ax@otenet.gr

Υπηρεσίες


Με την υποστήριξη του Joomla!. Designed by: free joomla theme top celebrities Valid XHTML and CSS.